0,00 €
0 ks
obsah košíka
www.gumaky-gumaky.sk
 
Reklamácie

Zákazník je oprávnený reklamovať dodaný tovar v lehote 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia zákazníkom na adrese uvedenej v kontaktoch (na rovnakú adresu je zákazník oprávnený zasielať aj prípadné sťažnosti). Počas tejto doby dodávateľ odstráni všetky reklamované chyby, nedostatky a závady bezplatne. V prípade ak odstránenie závady nie je vzhľadom na povahu chyby, závady alebo nedostatku možné, zákazník má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a následné vrátenie kúpnej ceny resp. na zníženie kúpnej ceny.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, závady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany zákazníka.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie").
 2. „Predávajúci" je Tomáš Dubný, so sídlom Kopanice 415/1 ,972 23 Dolné Vestenice,  IČO 44176007, IČ DPH :SK 1043177663 zapísaný na odbore živnostenského podnikania Nám.Ľ.Štúra 1738,955 40 Topolčany. č.OŽP-C/2009/03149-2,č.živnostenského registra 470-14117
 3. -„Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.
 4. ?

2. Záručné podmienky

 1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
 3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.
 4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 5. ?

3. Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.
 2. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 3. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
 4. ?

4. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu najvhodnejšie riešenie reklamácie.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15.7.2012. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

ZÁRUKA

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
 • ?

Záručné listy

Doklad o prevzatí tovaru spolu s elektronicky zaslaným daňovým dokladom slúžia ako záručný list. Daňový doklad obdržíte mailom dodatočne najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

Reklamačné oddelenie 

Kopanice 415/1, 972 23 Dolné Vestenice (po-pia 9:00-16:00) tel. 0918 45 12 48 

Vrátenie alebo výmena tovaru :

 Tovar ktorý posielate späť z akýchkolvek dôvodov prosím posielajte na adresu:

Tomáš Dubný

Kopanice 415/1

972 23 Dolné Vestenice.

 

Orgán dozoru Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk