0,00 €
0 ks
obsah košíka
www.gumaky-gumaky.sk
 
Ochrana údajov
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade
    • ak je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
    • ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  2. Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch ako aj zasielal informácie, zaujímavosti a novinky obchodného charakteru.

  3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.